PROVOZNÍ ŘÁD

Při zapůjčení je potřeba doložit: 

Pronájem trekkingového kola je možný pouze při předložení jednoho z těchto dokladů

 • Platný občanský průkaz
 • Platný cestovní doklad 
 • Platný řidičský průkaz

Pronájem elektrokola je možný pouze při předložení dvou dokladů prokazujících totožnost. 

Další podmínky pronájmu kol/elektrokol:

 • Nájemce může být pouze osoba starší 18 let. 
 • Jízdní kolo si před převzetím důkladně prohlédněte, zda na něm nejsou znatelné jakékoliv závady. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
 • Pokud zjistíte nějaké závady, či nedostatky po dobu užívání, jste povinni je nahlásit při předání kola. 
 • Je zakázáno provádět jakékoliv změny na jízdním kole bez souhlasu provozovatele. 
 • Předání a půjčování jízdních kol osobě, která není uvedena ve smlouvě, je zakázáno.
 • V případě nedodržení termínu vrácení vypůjčeného předmětu pronájmu, bude nájemci ze složené kauce odečtena suma ve výši pronájmu kola/elektrokola na 1 den - viz. aktuální ceník.  
 • V opačném případě, při nevyčerpání již zaplaceného časového limitu, se peníze nevracejí.  
 • Jízda na vypůjčeném kole/elektrokole z naší půjčovny je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem, jeho vlastního majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či škodě vzniklé jiným osobám, ani za zdraví nájemce pro celou dobu pronájmu. 
 • Nájemce přebírá odpovědnost za všechna kola uvedená v jim podepsané Smlouvě o pronájmu, jakožto i za osoby, které kolo uvedené v jim podepsané smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let. 
 • Při podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět až do doby vrácení předmětu pronajímateli.
 • Půjčovné je splatné v hotovosti okamžitě při podpisu smlouvy. K pronájmu kola/elektrokola je nutné složit vratnou kauci uvedenou v ceníku u každého typu kola. 
 • Nájemce je povinen kolo/elektrokolo vrátit na adresu pronajímatele (Mlýnská 528/66, 691 46 Ladná), není-li dohodnuto jinak. 

Hrazení škod: Při ztrátě jízdního kola, nebo nějaké části, či doplňku, je nájemce povinen uhradit náhradu ve výši stanovené ceníkem, pokud uhrazení plně nepokryla složená záloha. Pronajímatel má právo použít zálohu (kauci) na úhradu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci. Škoda se hradí při vrácení kola. 

Provozní řád je součástí Smlouvy o pronájmu jízdních kol a svým podpisem se nájemce zavazuje plnit je v jeho plném rozsahu. 

Děkujeme za pochopení. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!