PROVOZNÍ ŘÁD

Při zapůjčení je potřeba doložit: 

Zapůjčení kola je možné pouze při předložení jednoho z těchto dokladů

 • Platný občanský průkaz
 • Platný cestovní doklad 
 • Platný řidičský průkaz

Zapůjčení elektrokola je možné pouze při předložení dvou dokladů prokazujících totožnost. 

Další podmínky pronájmu kol/elektrokol:

 • Vypůjčitel může být pouze osoba starší 18 let. 
 • Vypůjčitel je povinen ověřit si technický stav zapůjčeného jízdního kola/jízdního elektrokola před úhradou a podpisem Smlouvy o zapůjčení jízdního kola/jízdního elektrokola. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
 • Půjčovné, vč. vratné kauce je splatné v hotovosti ihned při podpisu Smlouvy.
 • Je zakázáno provádět jakékoliv změny na předmětu vypůjčení bez souhlasu provozovatele.
 • Předání a půjčování jízdních kol/jízdních elektrokol osobě, která není uvedena ve Smlouvě, je zakázáno.
 • Pokud vypůjčitel zjistí nějaké závady, či nedostatky po dobu užívání, je povinen je nahlásit při vrácení kola. 
 • Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené v souvislosti s užíváním vypůjčeného jízdního kola/jízdního elektrokola vypůjčitelem.
 • Vypůjčitel přebírá odpovědnost za všechna kola uvedená v jim podepsané Smlouvě, jakožto i za osoby, které kolo uvedené v jim podepsané Smlouvě využívají, jsou-li jimi děti a osoby mladší 18 let.
 • Vypůjčitel je povinen předat předmět vypůjčení provozovateli v poslední den zapůjčení do max. 19. hodin. Vrátí-li vypůjčitel zapůjčený předmět po sjednané době, je povinen provozovateli doplatit půjčovné až do doby vrácení dle platného ceníku.
 • V případě ztráty, nebo poškození zapůjčeného jízdního kola/jízdního elektrokola, se vypůjčitel zavazuje uhradit škodu v plné výši. 
 • Provozovatel má právo použít vratnou kauci, na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči vypůjčiteli.
 • Nájemce je povinen jízdní kolo/jízdní elektrokolo vrátit na adresu provozovatele (Mlýnská 528/66, 691 46 Ladná), není-li dohodnuto jinak. 


Provozní řád je součástí Smlouvy o zapůjčení jízdních kol/elektrokol a svým podpisem se zákazník (vypůjčitel) zavazuje plnit je v jeho plném rozsahu. 


Děkujeme za pochopení. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!